Bijlagen

A. Organogram

B. Infographic Programma

C. Praatplaat Krachtige teams

D. Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek 2015

Inleiding

In 2015 heeft er een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door Effectory. Aan 719 cliënten dan wel verwanten/ vertegenwoordigers is gevraagd om een vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 310 cliënten dan wel verwanten/ vertegenwoordigs de vragenlijst ingevuld – respons: 43,1%. 26 cliënten hebben de vragenlijst zelfstandig ingevuld. 54 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld en hebben daar hulp bij gekregen en 218 vragenlijst zijn ingevuld door verwanten of vertegenwoordigers namens de cliënt.  De respons is goed te noemen. Voorgaande jaren lag de respons op 33%.

De resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn afgezet tegen het landelijk gemiddelde van de sector Gehandicaptenzorg vanuit Benchmark VGN. De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen als input voor het ontwikkelverhaal en het programma.

Ik ben tevreden

De hoofdvraag is gericht op de ervaren tevredenheid van cliënten over de zorg die zij ontvangen van Vanboeijen. 79% van de respondenten geeft aan dat ze tevreden zijn over de zorg van Vanboeijen. 19% is het soms eens met deze stelling en 2% is het niet eens met deze stelling. We vinden het belangrijk om in gesprek te gaan met cliënten om te luisteren naar waarom en wanneer zij niet of niet volledig tevreden zijn met de ontvangen ondersteuning en begeleiding, zodat wij met elkaar kunnen werken aan kwaliteitsverbetering.  Dit doen we niet alleen met een tevredenheidsonderzoek, maar ook door actief de dialoog met cliënten en verwanten op te zoeken. De bestuurder en directieleden leggen met regelmaat bezoeken af bij locaties waar ze met cliënten in gesprek gaan over o.a. verbeterpunten. Zij gaan bij locaties koffiedrinken of eten een hapje mee.

Totaalscore

De totaalscore voor Vanboeijen op deze vraag is 77,2. Deze score geeft weer hoe tevreden cliënten zijn. De totaalscore wordt berekend door het aantal positieve antwoorden (% Ja) te verminderen met het aantal negatieve antwoorden (% Nee). Het totaalbeeld wordt immers bepaald door de combinatie positieve en negatieve antwoorden. Er zit geen significant verschil tussen de totaalscore van Vanboeijen en de sector.

Persoonlijk begeleider

93% van de respondenten heeft aangegeven dat ze het eens zijn met de stelling "Mijn persoonlijk begeleider neemt mij serieus". In gesprekken geven cliënten aan dat persoonlijk begeleiders de tijd nemen om hen goed te leren kennen. Dit wordt gewaardeerd en cliënten ervaren daarom dat persoonlijk begeleiders de cliënten en hun wensen en dromen serieus nemen.

Totaalscore

Het verschil in de totaalscore van Vanboeijen en de sector op de stelling “Mijn persoonlijk begeleider neemt mij serieus” is positief significant.

Wonen bij Vanboeijen

In het onderzoek zijn een aantal stellingen voorgelegd over hoe het is om te wonen bij Vanboeijen. De stelling "Ik praat mee over de regels en afspraken in huis" scoorde dusdanig dat daar ruimte zat voor verbetering. Ook in gesprekken met cliënten en verwanten kwam naar voren dat zij graag meer zeggenschap zouden willen hebben over de regels en afspraken in het huis.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende overlegstructuren ontwikkeld in samenspraak met cliënten en verwanten. Vanuit “Met elkaar op locatie” praten cliënten, verwanten en begeleiders met elkaar over de regels en afspraken in huis. De gesprekken gaan over zaken die raken aan de leefomstandigheden van de cliënt op de locatie. Middels overleg in de individuele driehoek en in de groep cliënten, wordt er gesproken over kamerbezoek, hoe ze hun kamer mogen inrichten en in hoeverre ze hun kledingkeuze bepalen. Meer informatie over de overlegstructuren vanuit “Met elkaar op locatie” staat beschreven in hoofdstuk 5 – Persoonsgerichte zorg.

Werk- en dagbesteding

Cliënten zijn over het algemeen erg tevreden met de werk- en dagbesteding bij Vanboeijen. Ondanks de positieve resultaten blijven we ons inspannen om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en dromen van onze cliënten door meer variatie aan te brengen in onze werk- en dagbestedingslocaties.

Aanspraak van mensen vind ik leuk. Op mijn werk in de horeca heb ik vaak contact met mensen. Dat maakt mijn werk nog leuker.

Jeanine, bewoner bij Vanboeijen

Activiteiten en vrije tijd

Uit het onderzoek blijkt dat cliënten behoefte hebben aan uitbreiding van de vrijetijd-activiteiten. De activiteiten worden georganiseerd door de vrijetijd-coaches die georganiseerd zijn in het vrijetijd-team. Vanboeijen heeft een uitgebreid netwerk van vrijwilligers. Vrijwilligers geven meerwaarde aan het leven van cliënten en daarnaast wil Vanboeijen dat het vrijwilligerswerk ook meerwaarde biedt voor de vrijwilliger zelf. Om deze win-win-situatie te bewerkstelligen, is het belangrijk dat de vrijwilliger met plezier werkt binnen Vanboeijen.

Continuïteit in het vrijwilligerswerk is aandachtspunt in de uitvoering van vrijwilligersbeleid. Een goede voorlichting, goede begeleiding en betrokken­heid zijn stimulansen voor continuïteit, evenals een goede match tussen de vrijwilliger en de cliënt en het aangeboden vrijwilligerswerk.

Naast de vele vrijetijd activiteiten op individueel niveau zijn er ook in 2017 zijn veel vrijetijd activiteiten georganiseerd. Hierbij een overzicht van de communicatie daarover op intranet:

Persoonlijk plan

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het goed positionering van het persoonlijk plan en de manier waarop de cliënt betrokken wordt bij het ontstaan van het persoonlijk plan. De resultaten uit het onderzoek lieten ook zien dat daar ruimte zat voor verbetering.

Met het ontwerpen en implementeren van het nieuwe ECD, PlanCare 2, is ook de inrichting van het Persoonlijk plan aangepast. Deze is sterk vereenvoudigd en meer gericht op de wensen, dromen en doelen van de cliënt. Middels de schalock domeinen die in het persoonlijk plan zijn verwerkt, wordt er continu gewerkt aan de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Daarnaast stimuleert de werkmethode werken in de driehoek meer betrokkenheid van de cliënt bij het opstellen van een plan, zodat het meer het plan van de cliënt wordt. Tijdens de frequentere (4x per jaar) evaluatiemomenten bespreken de betrokkenen in de driehoek het plan zodat het continu up-to-date is en blijft.

E. Leertraject