Beschouwingen

Beschouwing door Centrale Bewonersraad

Worden de onderwerpen en beschrijvingen in het kwaliteitsrapport herkend?

Er staan heel veel onderwerpen in de cliëntversie van het kwaliteitsrapport. De Centrale Bewonersraad (CBR) was blij met een versie van het kwaliteitsrapport in gemakkelijke taal, met picto’s en plaatjes.

De CBR heeft in 2017 over de meeste onderwerpen wel meegedacht en meegepraat. Ook hebben themagroepen een aantal onderwerpen behandeld, zoals over Huis Vanboeijen, Serieus nemen of Schoonmaak. Vanboeijen is op de goede weg, maar het kan nog altijd beter.

Welk onderwerp in het kwaliteitsrapport springt er uit en waarom?

De CBR vindt het belangrijk dat alle bewoners serieus genomen worden, dat er goed naar hen wordt geluisterd, dat bewoners weten wat er gebeurt en dat ze begrijpen wat iemand zegt. Dat kan o.a. in de overleggen op de woning of het werk. In deze overleggen kan je samen praten over de regels voor je huis en werk en kan je vertellen wat je ergens van vindt. Begeleiders ondersteunen de bewoners hierbij. Dat begeleiders goed met elkaar samenwerken en overleggen vindt de CBR heel belangrijk. Daarbij mogen ze fouten maken, want van fouten kan je leren.

Andere onderwerpen die er uit springen zijn de vrijetijdsactiviteiten: het onbezorgd een dagje weg kunnen, zoals bij de sloepentocht of de rally zonder poespas. En ook de aanwezigheid van de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon wordt benoemd, omdat het goed is dat je met iemand kunt praten als je ergens mee zit.
 

Wat zijn aandachtspunten op de beschreven aanpak in het kwaliteitsrapport?

We lezen dat er veel dingen zijn geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de komst van een cliëntvertrouwenspersoon, het nieuwe persoonlijk plan, alle vrijetijdsactiviteiten of andere gemaakte afspraken. Maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. Belangrijk is dat iedereen daarover informatie krijgt, op een manier die bij hen past. Dit geldt ook voor informatie over bijvoorbeeld alle leuke dingen die bij Vanboeijen worden georganiseerd. Niet iedereen kan dit vinden.

Wat zijn de belangrijkste thema’s op het gebied van kwaliteit in 2018?

De Centrale Bewonersraad wil dat er in 2018 nog beter naar de bewoners wordt geluisterd op welke manier dan ook. Dat begeleiders niet alleen luisteren met hun oren of iets vertellen in makkelijke taal, maar ook voelen of begrijpen wat iemand zegt. Dus echt samen (bewoner, familie, persoonlijk begeleider) denken en praten over hoe je wilt leven, wonen en werken als je het hebt over jouw Persoonlijk Plan. Dat bewoners hun eigen ideeën kunnen vertellen of duidelijk maken, zelf kunnen kiezen en beslissen. Dat duidelijk wordt: Dit wil ik.

Beschouwing door Centrale Verwantenraad

Worden de onderwerpen en beschrijvingen in het kwaliteitsrapport herkend?

De onderwerpen en beschrijvingen worden zeer zeker herkend. Het kwaliteitsrapport geeft een compleet verhaal weer en is toegankelijk en goed leesbaar. De grafieken dragen bij tot het verkrijgen van een goed inzicht.
Het document laat daarnaast het hoge ambitieniveau zien hoe Vanboeijen continu werkt en wil werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning en begeleiding van onze cliënten

Welk onderwerp in het kwaliteitsrapport springt er uit en waarom?

Essentieel is dat de basiszorg op orde is. Deskundige en betrokken medewerkers zijn hiervoor onmisbaar, evenals de ontwikkeling van krachtige teams.

Een ander belangrijk speerpunt dat beschreven wordt in het kwaliteitsrapport, en basis voor het realiseren van een Goed leven voor onze cliënten, is het Werken in de driehoek: cliënt, ouder/verwant, persoonlijk begeleider en andere professionals. In de individuele driehoek en ook in de driehoek van de locatie, ofwel Met elkaar op locatie. Het locatieoverleg heeft hierbij een belangrijke rol omdat je daar samen kunt meedenken en meepraten over het Goede leven/de goede leefomstandigheden van de cliënten op hun locatie.

Wat zijn aandachtspunten op de beschreven aanpak in het kwaliteitsrapport?

De CVR heeft de volgende aandachtspunten:

  • Voor een goede samenwerking in de driehoek en op locatie is het noodzakelijk dat de informatievoorziening en communicatie naar ouders/verwanten toe voldoende is;
  • Maak de te behalen (tussen-)doelstellingen duidelijk meetbaar, m.a.w. beschrijf wat je, hoe en wanneer wilt bereiken.

Wat zijn de belangrijkste thema’s op het gebied van kwaliteit in 2018?

Voorop staat het op orde hebben van de basiszorg. Er moet volop gewerkt worden aan de ontwikkeling van de krachtige teams inclusief de deskundigheidsbevordering van medewerkers zowel op zorginhoudelijk gebied als ook met betrekking tot houding en gedrag.

De CVR vindt het verder belangrijk dat in 2018 krachtig wordt ingezet op het samenwerken op de locatie (Met elkaar op locatie/locatieoverleg) en de communicatie en informatievoorziening naar ouders/verwanten. Zodat iedereen vanuit zijn rol goed kan meedenken en meepraten over de individuele zorg van de cliënt als ook van de cliënten op hun locatie.

Beschouwing door Medezeggenschapsraad

Worden de onderwerpen en beschrijvingen in het kwaliteitsrapport herkend?

De medezeggenschapsraad herkent de onderwerpen en beschrijvingen in het kwaliteitsrapport. Gezien de in voorgaande jaren ontstane achterstand in ontwikkelingen van de organisatie, moet er een forse inhaalslag gemaakt worden. Dit geeft een grote hoeveelheid aan onderwerpen waaraan gewerkt moet worden. Met veel, hopelijk niet te veel, onderwerpen is in 2017 een start gemaakt. Deze onderwerpen zijn in het kwaliteitsrapport positief beschreven. Echter de realisatie moet in 2018 of later gaan plaatsvinden.

Welk onderwerp in het kwaliteitsrapport springt er uit en waarom?

Voor de medezeggenschapsraad voor medewerkers is de omschakeling naar het werken in de driehoek belangrijk, omdat dit onderwerp invloed heeft op heel veel andere onderwerpen.

Deze omschakeling vraagt om de juiste randvoorwaarden om daarmee de betrokken en vakbekwame medewerkers in de teams in hun kracht te zetten. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is een goede uitleg over de bedoeling, het belang en de samenhang van alle in gang gezette projecten.

Voor de professionele medewerker staat de cliënt centraal. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers in staat moeten zijn te ‘mentaliseren’, om op deze wijze de bronnen van positief welbevinden van de cliënt te kunnen vinden.

Wat zijn aandachtspunten op de beschreven aanpak in het kwaliteitsrapport?

Het is belangrijk om in het juiste tempo de veranderingen in te gaan zetten. Hiermee kan vakmanschap en enthousiasme groeien en overbelasting van de medewerkers worden tegen gegaan.

Cruciaal daarbij is de juiste ondersteuning voor de teams in hun ontwikkeling naar een krachtig team dat werkt vanuit de driehoek.

Kwalitatief goede zorgmanagers dienen hun teams te ondersteunen met duidelijke kaders betreffende verantwoordelijkheden van het team en verantwoordelijkheden van de zorgmanagers. Alleen dan kunnen krachtige teams, vakmanschap en vertrouwen in eigen kunnen groeien. Een duidelijke en heldere communicatie hierin is essentieel.

Ook een goede positie in de huidige arbeidsmarkt en een veilig leerklimaat zorgen er voor dat kwalitatief goede medewerkers blijven en nieuwe medewerkers (leerlingen en stagiaires) komen. Extra aandacht zal nodig zijn voor de begeleiding van cliënten met meerzorg.

Van groot belang is dat de vakinhoudelijk specialisten voldoende beschikbaar zijn voor en betrokken zijn bij de locaties.

Wat zijn de belangrijkste thema’s op het gebied van kwaliteit in 2018?

De medezeggenschapsraad voor medewerkers vindt het van groot belang dat ‘de basis’ op alle locaties op orde komt. Wat betekent dat in de praktijk?

Er is in 2017 een stap gemaakt om de deskundigheid van medewerkers te verbeteren. Gezien de vele ontwikkelingen die voor 2018 op stapel staan, zal blijvend, intensieve aandacht moeten zijn voor deskundigheidsbevordering van medewerkers. Daarvoor dienen voldoende middelen gereserveerd en beschikbaar gesteld te worden.

Om de vacatures op te kunnen vullen, zal er intensief geworven moeten worden. Daarnaast zal er meer ingezet moeten worden op leer-, werk- en stageplekken om zo medewerkers vroegtijdig te binden aan de organisatie.

De teams moeten ondersteuning op maat krijgen bij de ontwikkeling naar een ‘krachtig team’. Daarnaast zullen ook de ouders/verwanten/wettelijk vertegenwoordigers en de inhoudsdeskundigen ondersteund moeten worden in de veranderende rol die zij gaan krijgen. Ook de ondersteunende diensten zullen in dit proces meegenomen dienen te worden om nog meer faciliterend te zijn aan het primaire proces.

Het planmatig werken zal beter vorm moeten gaan krijgen in de gehele organisatie. In de teams zal Plancare 2.0 verder ontwikkeld en geïmplementeerd moeten worden om ondersteunend te zijn bij het planmatig werken aan doelen en acties.

Beschouwing door Raad van Toezicht

Worden de onderwerpen en beschrijvingen in het kwaliteitsrapport herkend?

De onderwerpen en beschrijvingen worden herkend en zijn al eerder aan de orde geweest in de vergaderingen met de Raad van Bestuur. Het CTO; Cliënt Tevredenheid Onderzoek uit 2015 is niet eerder aan de orde geweest maar heeft ook plaatsgevonden voordat deze Raad van Toezicht en Raad van Bestuur actief bij Vanboeijen betrokken waren. In de Raad van Toezicht wordt met regelmaat uitgebreid stil gestaan bij de kwaliteit van zorg binnen Vanboeijen, waardoor de leden van de Raad van Toezicht goed geïnformeerd zijn.

Welk onderwerp in het kwaliteitsrapport springt eruit en waarom?

Het uitgangspunt van de driehoek is gekozen als insteek voor het kwaliteitsrapport en beschrijft daarmee de visie van Vanboeijen op de kwaliteit van zorg én het beschrijft tevens hoe Vanboeijen kwaliteit van zorg wil organiseren.

De visie van Vanboeijen gaat er vanuit dat ontwikkelingen en processen aanhaken bij de driehoek en dat houdt impliciet in dat de verwanten daarin een grote rol hebben. De behoefte van de cliënt staat centraal in de driehoek en het is belangrijk om met elkaar steeds te blijven zoeken naar de echte behoefte waarbij de cliënt zo veel als mogelijk is zelf bepaalt, zijn eigen regie neemt en de ondersteuning daarbij krijgt van Vanboeijen.

Het hoge aantal vrijheid beperkende maatregelen valt op omdat het wenselijk is deze niet toe te passen tenzij.. Het hoge aantal is deels te verklaren door de doelgroepen die binnen Vanboeijen worden bediend en het feit dat bijna alle locaties een BOPZ aanmerking hebben. Het is echter goed hier kritisch naar te blijven kijken.

Wat zijn aandachtspunten op de beschreven aanpak in het kwaliteitsrapport?

De koppeling tussen de arbeidsmarkt en de kwaliteit van de medewerker zoals beschreven in hoofdstuk acht is ook voor Vanboeijen een nadrukkelijk aandachtspunt om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren.

Het dynamiseren van de driehoek met aandacht voor de professionaliteit van de hulpverlener en voor de positie van de behandelaar t.o.v. de driehoek vraagt aandacht. Waarbij er sprake is van een gelijkwaardigheid in de driehoek en voorwaarde is, dat ieder vanuit zijn eigen rol taak en verantwoordelijkheid zijn expertise inbrengt in de driehoek.

De opmerkingen van IGJ, die gemaakt zijn na een aangekondigd bezoek aan Vanboeijen in het kader van het onderzoek naar de afbouw van psychofarmaca, zijn omgezet in acties. Deze dienen goed gevolgd te worden.

Wat zijn de belangrijkste thema’s op het gebied van kwaliteit in 2018?

Juiste medewerker op de juiste plek en daarbij de nadruk leggen op de ontwikkeling van de kennis en deskundigheid van medewerkers.

De keuze van een methode voor ondersteuning en begeleiding van de cliënten Het methodisch werken is nodig als handreiking voor medewerkers om zo de kwaliteit van de ondersteuning aan de cliënten op een hoger niveau te brengen.