Betrokken en vakbekwame medewerkers

8.1 Inleiding

Vanboeijen heeft een visie ontwikkeld op leren en opleiden. Deze visie is vertaald in een leermanifest met de volgende uitgangspunten:

 • In afstemming met medewerkers worden leersituaties ontworpen geënt op de praktijk.
 • Door het faciliteren in werkplekleren en sociaal leren is continu leren geborgd waardoor kennis krijgen en delen vanzelfsprekend is voor alle medewerkers.
 • Opleiden en ontwikkelen biedt ruimte voor eigen regie en ondersteuning om stil te staan bij de eigen leervraag zodat het een leersituatie op maat wordt.
 • Ondersteuners zijn beschikbaar zowel offline als online. Ze zijn competent in het maken van een succesvolle leersituatie door met medewerkers de juiste keuzes te maken voor inhoud en werkvormen.
 • Opleiden en ontwikkelen ondersteunt teams in het creëren van ruimte om het werk uit te voeren; dit is altijd ruimte binnen kaders. Daar waar kaders goede dienstverlening aan de cliënt belemmeren wordt dit ondersteund in het zoeken naar passende oplossingen. Hierdoor zijn medewerkers in staat om invloed uit te oefenen op de wijze waarop hun werk en taak zijn georganiseerd.
 • De leeromgeving (het leermanagementsysteem Pynter ) is er voor alle medewerkers van Vanboeijen, ongeacht in welke discipline men werkzaam is. Iedereen heeft een eenvoudige en overzichtelijke eigen leeromgeving waar kennis en ervaringen gevonden en kan worden gedeeld.
 • Media en werkvormen zijn flexibel inzetbaar zodat er snel en effectief kan worden vernieuwd wanneer dit nodig is. Daarnaast het meebewegen met eisen van deze tijd en de toekomst waarin leren goed organiseerbaar is en betaalbaar en uitvoerbaar blijft.

Vanuit deze visie en leermanifest zijn in 2017 de verschillende investeringen gedaan in betrokken en vakbekwame medewerkers. Het leermanifest is hieronder visueel weergegeven.


8.2 Werken aan kwaliteit en professionaliteit

We kunnen terugblikken op een intensief jaar waarin veel werk verzet is, ook op het gebied van opleiden. Naast het reguliere jaarprogramma zijn er in 2017 veel extra opleidingen en coaching activiteiten ingezet. De volgende opleidingsactiviteiten zijn ingezet om een verdere verbeterslag te maken in de kwaliteit van zorg:

 • Er is een start gemaakt met het opleiden van medewerkers in de nachtzorg in het verrichten van risicovolle voorbehouden handelingen en aan de hand van de KICK-protocollen.
 • Alle teams zijn geschoold in het gebruik van het nieuwe PlanCare 2 en de nieuwe manier van het opstellen van het persoonlijk plan. Hierbij is tevens een cyclus opgezet om kwaliteit te borgen.
 • Er is aandacht besteed aan de kwaliteit van de MIC en MIM meldingen en het aantal MIC- en MIM- meldingen. Een aantal pilotteams is geschoold in het leren analyseren van incidenten. Dit wordt nu verder geïmplementeerd in de rest van de organisatie.
 • Rondom verplichte opleidingen is een inhaalslag gerealiseerd. Deze inhaalslag gaat over verplichte deskundigheidsbevordering vanuit wet- en regelgeving en beleid. Er is een opleidingsprogramma 'kwaliteit en veiligheid' opgesteld, waarbij ook de borging om behaalde resultaten vast te houden. Het gaat hierbij om onder meer de volgende thema’s: medicatie, risicovolle voorbehouden handelingen, vrijheidsbeperkende maatregelen, HACCP, omgaan met agressie etc.
 • Er hebben oriëntaties plaatsgevonden naar de reflectieve praktijk. Dit is een aanpak en methode om vanuit de dagelijkse praktijk en casuïstiek te reflecteren op je professioneel handelen, dit ook in lijn met het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dit krijgt in 2018 een vervolg.

Middels leertrajecten en de ontwikkeling naar krachtige teams wordt verder gewerkt aan kwaliteit en professionaliteit. Dit wordt in de volgende paragrafen nader toegelicht.

Werken aan krachtige teams als belangrijk vertrekpunt bij kwaliteit van zorg

We werken aan goede zorg middels krachtige teams. Dit is een organisatieontwikkelingsproces waarbij de ontwikkeling naar krachtige teams stap voor stap vorm wordt gegeven en het maatwerk is, afhankelijk waar het team staat. Het maatwerk wordt binnen leertrajecten (zie hieronder) vorm gegeven en is afhankelijk van de leervragen en situatie van het team en afhankelijk van de basiscompetenties en het voldoen aan randvoorwaarden.

Het ontwikkelen van krachtige teams bij Vanboeijen heeft als belangrijkste uitgangspunten:

 1. Aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft en niet wat wij aanbieden (cliënt gestuurd);
 2. de professionals in hun kracht;
 3. de totale ondersteuning is faciliterend, vragend, adviserend en dienstverlenend.

Bij het werken met krachtige teams is het de bedoeling dat teams/locaties binnen organisatie-afspraken en wettelijke kaders hun eigen regelruimte hebben. Zij nemen in hun dagelijkse werk binnen Vanboeijen hun eigen beslissingen en hebben hun eigen verantwoordelijkheid over de leef- en werkwereld van hun bewoners en cliënten waarbij zij zelf hun inhoudelijk werk organiseren.  Ieder team/locatie heeft een leidinggevende (de zorgmanager). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de zorgmanager. Krachtige teams zijn daarmee dus niet hetzelfde als zelfsturende teams. Coaches binnen Vanboeijen ondersteunen deze ontwikkeling.  

Een krachtig team is geen doel op zich, maar een middel om dat doel te bereiken.

De bouwstenen voor een krachtig team zijn;

 • Een team werkt samen en opereert als een senior team
 • De kwaliteit is op orde en voldoet aan de normen en richtlijnen
 • Er is invulling gegeven aan een jaarplan met behulp van de betekeniskaart, waarin borging en verankering van resultaten beschreven zijn
 • Medewerkers zijn in staat invulling te geven aan professioneel werken

Basiscompetenties voor krachtig team zijn:

 • Goed reflecterend vermogen
 • Besluiten kunnen nemen
 • Eigenaarschap nemen voor eigen functioneren en het team functioneren.
 • Rollen effectief in kunnen richten
 • Omgaan met managementinformatie ten behoeve van sturing

Randvoorwaarden voor een krachtig team zijn:

 • Voldoende kennis waaronder kennis rondom begeleiding, kwaliteit en veiligheid
 • Vakmanschap

De randvoorwaarden zijn verder omschreven in de ‘praatplaat’ krachtige teams (zie bijlage C: praatplaat krachtige teams).

Doel van het leertraject is dat teams ondersteund worden in het werken aan een krachtig professioneel team om daarmee beter in staat te zijn om datgene te doen wat voor cliënten nodig is en daardoor de kwaliteit van leven voor onze cliënten vergroten.

Het leertraject vindt zijn oorsprong in het werkplekleren. Werkplekleren is het leren door medewerkers vanuit leerbehoeftes die in de praktijk ontstaan. Het leertraject wordt begeleid door een leertraject begeleider. De leertraject begeleider is geen traditionele docent of trainer maar degene die teams helpt om leersituaties en leerbehoeftes in het werk te ontdekken en te concretiseren in resultaten. De leertrajectbegeleider geeft in afstemming met de zorgmanager richting aan de ontwikkeling van het team en faciliteert in het leerproces.

Leertrajecten

Binnen Vanboeijen wordt aan kwaliteit en professionaliteit gewerkt met leertrajecten waarvan er inmiddels 20 zijn aangevraagd en/of gestart. Een leertraject is een middel dat helpt om zicht te krijgen op de ontwikkelfase van het team en welke ontwikkeltaken het team heeft op de gebieden vakmanschap, organisatiebewustzijn en gedrag en houding.

Doel van het leertraject is dat teams ondersteund worden in het werken aan een krachtig, professioneel team om daarmee beter in staat te zijn om datgene te doen wat voor cliënten nodig is en daardoor de kwaliteit van leven voor onze cliënten vergroten.

Het leertraject vindt zijn oorsprong in het werkplekleren. Werkplekleren is het leren door medewerkers vanuit leerbehoeftes die in de praktijk ontstaan.

Het inzetten van leertrajecten en leertrajectbegeleiders draagt bij aan professionalisering van medewerkers en teams, en maakt dat de organisatie beter in staat is om flexibel om te kunnen gaan met belangrijke veranderingen en het op peil houden van de dienstverlening.

Het team formuleert ontwikkeldoelen en resultaten bij aanvang van het leertraject, en doet een eerste aanzet voor een plan van aanpak betreft vorm, inhoud en wie zij willen betrekken op inhoud. Dit helpt het team om te groeien in competenties en versterkt de professionaliteit van het team. De interventies in het proces worden steeds op hun werking getoetst en waar nodig bijgesteld. Er wordt dus alleen gewerkt aan datgene wat nodig isHet team geeft zo zelf richting aan hun eigen ontwikkeling.

Instroom van nieuwe medewerkers

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich steeds meer gelden. Het aantal zorgvacatures neemt toe en profilering en positionering als aantrekkelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor het werken aan het imago en het in staat zijn om de mensen met juiste kwalificaties aan te trekken.

Hoe is hieraan gewerkt:

 • Vormgeven van een nieuwe arbeidsmarktcampagne in samenwerking met noordelijke organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is een nieuwe website gerealiseerd met veel aandacht voor potentiële werknemers. Er wordt meer gebruik gemaakt van eigentijdse wervingsteksten en actieve inzet van social media.
 • We werken aan de verdere professionalisering van recruitment met als doel een proactieve en innovatieve benadering van de arbeidsmarkt. In 2017 is de planvorming gerealiseerd. De uitvoering vindt plaats vanaf het eerste kwartaal van 2018.
 • Er wordt planmatig gewerkt aan de beroepspraktijkvorming, met als speerpunten 50 structurele leerwerkplekken en 75 stageplekken, het vormgeven van een leercarroussel en het bouwen aan verdere integratie van leren en werken in samenwerking met het onderwijs.
 • Het inwerk- en introductiebeleid is opnieuw vormgeven.
 • We investeren in jong talent en hebben hierbij een aantal trainees aangesteld.
 • Bij de selectie werken we met een structurele inzet van een light assessment bij indiensttreding voor zorgprofessionals (EQ-I).

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Energieke medewerkers en medewerkers die duurzaam in staat zijn om het werk te verrichten, zijn voor Vanboeijen cruciaal om een optimale ondersteuning te kunnen geven aan onze cliënten. Kernelementen hierbij zijn employability (het vermogen om nu en in de toekomst adequaat werk te verrichten), werkvermogen (de mate waarin medewerkers fysiek, mentaal en sociaal in staat zijn om hun werk te verrichten) en vitaliteit (energieke, veerkrachtige en fitte medewerkers).

Hoe is hieraan gewerkt:

 • Om het verzuim te verminderen en te beheersen is een taskforce verzuim ingesteld gericht op het in control zijn van verzuimontwikkeling en verzuimdossiers. Hierbij is ook gekeken naar preventiebeleid. Dit alles vraagt blijvende aandacht.
 • Door de inzet van een mobiliteits- en loopbaanadviseur is concreet inhoud gegeven aan loopbaan- en mobiliteitsvragen, medewerkers zijn ondersteund met vragen rondom hun loopbaan. In verschillende situaties heeft dit geleid tot doorstroom naar andere functies/afdelingen.
 • We werken aan meer voorspelbaarheid van de roostering, jaarroostering en het beleid contracten (Plan & Flex).
 • Er zijn verschillende workshops uitgevoerd, gericht op vitaliteit en goede balans tussen werk en privé.
 • Daarnaast is gewerkt aan forse procesverbeteringen van het proces meldingen incidenten zorg (MIC) en meldingen incidenten medewerker (MIM). Dit moet ook leiden tot een betere analyse, ondersteuning en inzet van juiste interventies, zoals bijvoorbeeld het collegiaal opvangteam.

Vakman- en vrouwschap

Het is voor Vanboeijen van belang dat medewerkers voldoende zijn toegerust om hun professie en taken uit te voeren en in staat zijn te reflecteren op de professionele uitoefening van hun vak.

Hoe is hieraan gewerkt:

 • Er zijn forse investeringen gedaan in de aanpak van opleiden van personeel waaronder een inhaalslag van verplichte opleidingen, zoals voorbehouden handelingen, BOPZ en omgaan met agressie en de opzet van een (bij)scholingsprogramma complexe zorg.
 • Er zijn forse investeringen gedaan in het uitvoeren van leertrajecten met werkplekleren coaching en blended learning als vertrekpunt.
 • Er is een plan van aanpak opgesteld om medicatie en medicatieveiligheid te verbeteren en optimaliseren. Per locatie zijn aandachtfunctionarissen aangesteld en getraind.
 • Er hebben oriëntaties plaatsgevonden naar de reflectieve praktijk. Dit is een aanpak en methode om vanuit de dagelijkse praktijk en casuïstiek te reflecteren op professioneel handelen, dit ook in lijn met het nieuwe kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Dit krijgt in 2018 een vervolg.

Organisatievernieuwing en leiderschapsontwikkeling

Voor de verdere invulling van een volwassen organisatie zijn volwassen medewerkers en volwassen verhoudingen noodzakelijk, waardoor medewerkers flexibel en inzetbaar zijn en er sprake is van duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Hoe is hieraan gewerkt:

 • In het eerste kwartaal 2017 heeft een transitie en transformatie plaatsgevonden van besturing van het primaire proces. Daarbij heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van teamleider op locatie naar een nieuw vormgegeven functie van zorgmanager. Hierbij wordt op een ander managementniveau invulling geven aan het aansturen, coachen en faciliteren van teams en clusters. Door een werving- en selectieprocedure is hieraan invulling gegeven. Een sociaal plan is ondersteunend geweest om een deel van de teamleiders te begeleiden naar een ander loopbaanperspectief. Een aantal teamleiders is via de selectieprocedure benoemd als zorgmanager aangevuld met externe nieuwe collega’s voor deze functie.
 • Door maandelijkse managementdagen is vervolgens invulling gegeven aan teamontwikkeling en is leiderschapsontwikkeling vormgegeven.
 • Teams zijn met coaching toegerust om als krachtig team invulling te geven aan hun doelen en resultaten.
 • De waarden van Vanboeijen zijn verder ingevuld en geconcretiseerd. De vervolgstap is dat dit geïmplementeerd wordt in de organisatie.
 • Nachtzorg en wonen worden geïntegreerd, projectmatig wordt dit nu voorbereid en in de eerste helft van 2018 gerealiseerd.

8.3 Kennisfestival

Op 22 november 2017 heeft het kennisfestival 'Met hart & ziel' plaatsgevonden. De bedoeling van het kennisfestival was om een dag te organiseren waarin inspiratie, ontmoeting en verrijking centraal stond. Daarbij was het ontwikkelverhaal van Vanboeijen de boodschap. Het kennisfestival draagt bij aan de gewenste cultuurverandering, kennis verrijken en van elkaar leren door elkaar te ontmoeten.

Tijdens het festival werden allerlei workshops, presentaties en ontmoetingsmomenten verzorgd door interne maar ook externe experts. Op deze manier kon men inspiratie opdoen van boeiende vakgenoten, binnen en buiten de organisatie. Daarnaast was het een verrijking van jezelf door Ted-talks en workshops over vakmanschap en persoonlijk leiderschap in een leuke, ontspannen kennisfestivalsfeer. Onderliggend ontstond het gevoel dat je er morgen mee aan de slag kan, je krijgt er energie van en het inspireert tot actie. Kortom een praktische toepassing voor iedereen.

Aan de reacties te horen is het festival voor herhaling vatbaar. Hier een greep uit de reacties op de enquête die is uitgezet:

 • laagdrempelig & inspirerend voor iedereen
 • zeer inspirerend en leerzaam en zorgt voor verbinding
 • een energieke en motiverende middag
 • super. Dit gun ik elke collega
 • een goede aanvulling op je professionalisering, netwerken met je collega’s. Kortom een formule voor een succes
 • kennisfestival: slingers en confetti voor de binnenkant
 • ps. je hebt wat gemist als je er niet bij was. Kom je de volgende x ook
 • een aangename wijze om jezelf op diverse kennisgebieden en in contacten met collega's te verrijken
 • het kennisfestival heeft mij meer bewust gemaakt van bepaalde zaken die ook in mijn leven een belangrijke rol spelen en is het mooi om dit met elkaar te ervaren
 • er was oog voor detail, een leuk samenzijn Hier waren we aan toe
 • een festival waar kennis, ontmoeting en plezier bijeenkomt
 • indrukwekkende, meeslepende dag, hoe mooi zou het zijn geweest als we Vanboeijen breed deze en toekomstige dagen mogen beleven
 • fijne, leuke manier om zelf inhoud te geven aan "mooi werk"
 • het is zeer inspirerend en leerzaam en het zorgt voor verbinding
 • Het kennisfestival was voor mij vooral SAMEN leren, beleven en ondernemen
 • mooi moment om kennis te delen en anderen te ontmoeten
 • goed georganiseerd, leuke workshops waar je kennis opsteekt en in de dagelijkse praktijk wat mee kunt :D

8.4 Reflectie op team- en organisatieniveau

Deze paragraaf is geschreven aan de hand van de verschillende pijlers van het kwaliteitskader: zorgproces individuele cliënt, onderzoek naar cliënttevredenheid en zelfreflectie in teams. Reflectie is binnen Vanboeijen tot nu geen vanzelfsprekend proces. Daarom is dit als thema in het ontwikkelverhaal opgenomen. Vanaf 2018 wordt eerst op kleine schaal en vervolgens over de hele organisatie, de methode reflectieve praktijk toegepast. Voor 2017 is deze reflectie tot stand gekomen uit analyses die door de zorgmanagers van hun locaties gemaakt zijn. Deze analyses geven inzicht in hoeverre op het gebied van kwaliteit en veiligheid de locatie op orde is, hoe de kwaliteit van het teamfunctioneren is en hoe de locatie er op het gebied van bedrijfsvoering voor staat. Deze reflectie is besproken met de medewerkers op de locaties en er zijn voor komend jaar doelen gesteld, aansluitend op die van de organisatie. Deze doelen zijn geprioriteerd en in de betekeniskaart van de locatie opgenomen. Ieder team kan in de betekeniskaart hun jaarplan invullen. Na reflectie in het team, formuleren zij doelen waaraan zij het komende jaar gaan werken.


Reflectie in de teams

In april 2017 zijn de zorgmanagers benoemd. Sommige zorgmanagers waren voormalig teamleider en reeds bekend met de teams maar er zijn ook nieuwe zorgmanagers gestart. Om tegelijkertijd op te starten hebben alle zorgmanagers een analyse gemaakt van de teams waarin naar voren kwam waar verbeterpotentie zit en wat goed gaat. Deze analyse hebben zij in de betekeniskaart van de locatie verwerkt als jaarplan. In de meeste gevallen zijn de jaarplannen afgestemd met de teams en in sommige gevallen hebben de teams de betekeniskaart zelf ingevuld. Deze invulling is tot stand gekomen vanuit reflectie waar het team het komende jaar aan gaat werken en welke doelstellingen zij zichzelf stellen.

In onderstaande paragrafen staat weergegeven welke meest voorkomende doelstellingen uit de reflectie in de teams zijn gekomen. Deze doelstellingen zijn onderverdeeld in de drie bouwstenen van het kwaliteitskader.

Reflectie in de organisatie

Op organisatieniveau is gereflecteerd op wat onze bewoners en clienten van ons vragen en zijn doelen opgesteld die aansluiten bij wat volgens hen beter moet:

 • Beter aansluiten bij de vraag van de cliënt.
 • Beter samenwerken in de driehoek.
 • Basis beter op orde.

Reflectie op zorgproces individuele cliënt

Reflectie op zorgproces individuele cliënt
Beter aansluiten bij de vraag van de cliënt, Beter samenwerken in de driehoek Basis beter op orde
De cliënt staat centraal, dit staat beschreven in zijn persoonlijk plan. Toewerken naar een gezonde driehoek tussen de cliënt, de verwant en de persoonlijk begeleider waarin wederzijds respect en vertrouwen centraal staan. Medicatieveiligheid op orde.
Er wordt gewerkt met Plancare 2 we werken met een informatief planbord waar ouders en verwanten kunnen meekijken naar de week structuur Onderzoeken hoe de 24 uurs zorg beter vormgegeven gaat worden
Alle informatie van alle cliënt staat aan de hand van de Domeinen van Shalock in het persoonlijk plan. We nemen verantwoordelijkheid, afspraak is afspraak Hygiëne
Voor alle clienten zijn passende doelen opgesteld waaraan methodisch gewerkt wordt. Weten wat dit voor ieders functie en rol betekent is noodzakelijk om dit te laten slagen. Deskundigheid personeel
De doelen in het persoonlijk plan zijn zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht De samenwerking tussen persoonlijk begeleider wonen en begeleiders dagbesteding wordt geoptimaliseerd. Actuele huisregels
Invulling geven aan de Eigen regie & Zeggenschap van de cliënt en werken we samen met cliënt, ouders en verwanten en medewerkers aan het plan. Er is een goed verstandhouding met verwanten. Omgaan met agressie
  Er is transparantie openheid. Leren van incidenten
  Kaders zijn helder Het instaleren van de regiefunctionarissen zal verbetering aanbrengen
  Er wordt geïnvesteerd de Persoonlijk begeleiderschap op juiste kwaliteitsniveau te brengen Er worden geen medicatie fouten gemaakt.
  Vakinhoudelijke specialisten zijn betrokken en zijn voldoende beschikbaar Registraties zijn op orde
  Normaal waar mogelijk, bijzonder waar nodig Vrijheidsbeperking wordt zorgvuldig toegepast.
    Veiligheid medewerkers en cliënten wordt vergroot door te leren van incidenten

Reflectie in de teams

In april 2017 zijn de zorgmanagers benoemd. Sommige zorgmanagers waren voormalig teamleider en reeds bekend met de teams maar er zijn ook nieuwe zorgmanagers gestart. Om tegelijkertijd op te starten hebben alle zorgmanagers een analyse gemaakt van de teams waarin naar voren kwam waar verbeterpotentie zit en wat goed gaat. Deze analyse hebben zij in de betekeniskaart van de locatie verwerkt als jaarplan. In de meeste gevallen zijn de jaarplannen afgestemd met de teams en in sommige gevallen hebben de teams de betekeniskaart zelf ingevuld. Deze invulling is tot stand gekomen vanuit reflectie waar het team het komende jaar aan gaat werken en welke doelstellingen zij zichzelf stellen.

In onderstaande paragrafen staat weergegeven welke meestvoorkomende doelstellingen uit de reflectie in de teams zijn gekomen. Deze doelstellingen zijn onderverdeeld in de drie bouwstenen van het kwaliteitskader.


Reflectie op onderzoek naar cliëntervaringen

Cliëntervaringen zijn voor het laatst in 2015 middels een driejaarlijkse meting opgehaald. De reflectie laat doelen op het gebied van het meten, kwaliteit van bestaan en kwaliteit van zorg zien. Vanboeijen wil dat cliënten en hun ervaringen continu betrokken worden bij afspraken van ondersteuning en begeleiding. Voor 2018 start Vanboeijen met het gespreksinstrument 'Dit vind ik ervan!' en integreert deze werkwijze in het zorgproces.


Meten Kwaliteit van bestaan Kwaliteit van zorg
Bewoners zijn tevreden over de zorg die ze ontvangen We streven naar sociale participatie van onze cliënten en zoeken hierin actief de samenwerking met anderen Continu ontwikkelen en verbeteren van activiteiten aanbod voor de clienten (individuele dagbesteding en dagbesteding aan huis)
Om vast te kunnen stellen of we aansluiten bij de clientvraag is het goed om de client-tevredenheid inzichtelijk te hebben. We hebben een instrument tevredenheid wordt jaarlijks bepaald, score boven 7,5 is doel onderwerp wordt tijdens het PPO besprokenVoor het aansluiten bij de clientvraag is het goed om de client-tevredenheid inzichtelijk te hebben. Er wordt door tijdgebrek te weinig stil gestaan bij het vieren van de feestdagen. Huis Vanboeijen biedt bewoners, verwanten en medewerkers de mogelijkheid om in contact met elkaar te staan en informatie te delen.
Tevredenheid wordt jaarlijks bepaald, score boven 7,5 is doel onderwerp wordt tijdens het persoonlijk plan overleg besproken Doel: Jezelf mogen zijn in verbondenheid met anderen. In 2018 een plan wat er nodig is om de ouder wordende cliënt passende dagbesteding te bieden
Om objectiviteit te borgen is er een gemiddelde richtlijn van 8 gesteld die tot stand komt doormiddel van heldere afspraken en juiste timing van overdracht 6 gelukkige mannen (locatie waar 6 mannen wonen en werken) Iedere cliënt heeft passende dagbesteding behorende bij zijn/haar vraag.
Kennen van de vraag van de cliënt Doel omschrijving: Jezelf mogen zijn in verbondenheid met anderen. Juist de verbinding met andere mensen en vanuit die verbinding jezelf kunnen zijn is wat mensen autonomie doet ervaren.autonomie ervaren. Woonplek moet worden gezocht die passend is bij de bewoner en de zorgvraag.
Dit doen ze door structureel individuele gesprekken en groepsgesprekken te voeren met cliënten om wensen en behoeften duidelijk te krijgen Zelfstandig wonen vertrouwen veiligheid en goede sfeer medezeggenschap Medewerkers kennen de behoefte van de cliënt.
  De client : ervaart duidelijkheid en zekerheid, heeft een pretting woonomgeving, heeft passende invulling voor zij/haar vrije tijd De cliënt voelt zich gezien door begeleiders en ervaart aandacht en vertrouwen.
    De cliënt ervaart veiligheid door o.a structuur en fysieke veiligheid.
    Cliënten en verwanten merken dat medewerkers deskundig zijn.

Zelfreflectie in teams

In de betekeniskaarten worden relatief veel doelen op het gebied van samenwerken en functioneren opgenomen. Het gaat daarbij om het bevorderen van deskundigheid van de medewerkers, groeien naar krachtige teams en werken aan cultuurverandering. Dat zegt ook iets over het huidige proces binnen Vanboeijen. Met het herstelplan en het ontwikkelverhaal wil Vanboeijen inhoudelijk verbeterslagen maken. Echter zorgmanagers merken dat aan de voorwaarde hiervoor, een stabiel en krachtig team, nog gewerkt moet worden.

Bevorderen deskundigheid medewerkers Krachtige teams Cultuur
Alle verplichtgestelde opleiding zijn door alle medewerkers afgerond en worden bij gehouden.Alle verplichte opleiding zijn door medewerkers afgerond en worden bij gehouden. De kernwaarden, vakmanschap, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid (nemen) hebben voor elke medewerker dezelfde betekenis. Het team zorgt beter voor zichzelf. Het team wil niet meer het gevoel hebben dat ze dingen overkomt. Ze willen regie nemen en pakken.
Alle medewerkers zijn voldoende geschoold in: • risicovolle en voorbehouden handelingen, • ECD, • Huis Vanboeijen, • Werken in de driehoek, • Betekeniskaart, • Zorgvuldig toepassen van vrijheidsbeperking, • Medicatie, • Omgaan met agressie Binnen het team gaan we op een aantal manieren werken aan reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Houding en gedrag bevorderen: • Praten met i.p.v. praten over, • Afspraken nakomen • Kunnen reflecteren op eigen gedrag • Elkaar vragen stellen i.p.v. oordelen en vermoedens uitspreken
Komen tot een scholingsplan die opgesteld is door de zorgmanager en aansluit bij de zorgbehoeftes van de doelgroep Op de locatie is duidelijk wat een krachtig team is. We willen de aanspreekcultuur versterken, de successen samen vieren en elkaars krachten benutten.
  Het team heeft inzichtelijk waar hun sterke punten liggen en waar hun ontwikkelpunten liggen Houding en gedrag: eigen verantwoordelijkheid nemen
  Er is een leertraject wat daar op aansluit. . We willen bereiken om veilig feedback te geven. Het gehele team moet het doen. Wanneer we het allemaal gaan doen, wordt het team er krachtiger van.
  Professionaliseren van kennis, houding en gedrag. Verminderen ongeschreven regels Ongeschreven regels geven onuitgesproken verwachtingen en zorgen voor irritatie en teleurstellingen
  Met elkaar werken aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg we werken met een jaarrooster.
  Inzetten van team-coaching In een team dag willen we aandacht besteden aan de organisatie-ontwikkelingen.
  Gezamenlijke visie die aansluit bij de zorg en ondersteunings- vraag van de doelgroep.  
  Werken aan reflectie  
  Helderheid over functie inhoud en verantwoordelijkheid in coördinatie • Geven en ontvangen feedback • Gemaakte afspraken zijn vastgelegd en voor elke medewerkers te vinden