Wie zijn wij en wat is onze betekenis

3.1 Inleiding

Vanboeijen ondersteunt en begeleidt in Drenthe en daarbuiten meer dan 740 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en een (complexe) ondersteuningsvraag bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

Bij Vanboeijen werken ruim 1550 gedreven en enthousiaste medewerkers die zich hiervoor dagelijks inzetten. Daarnaast zetten ruim 700 vrijwilligers zich belangeloos in voor de bewoners en cliënten die bij ons wonen en werken. Vanboeijen heeft ruim 100 woon-, werk- en dagbestedingslocaties.

Onze missie en toegevoegde waarde

Wij geloven erin dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging Goed leven - Mooi werk - Met elkaar.

Randvoorwaarden

De cliënt centraal, continuïteit van de organisatie, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, vakmanschap en vertrouwen, vormen de randvoorwaarden bij de realisatie van de missie. 

Cliënt centraal:

De vraag van de cliënt staat centraal. Wij volgen zijn/haar ondersteuningsvraag en wens. Dat wat hij/zij op basis hiervan kan of wil, maken wij (naar vermogen) waar.

Continuïteit:

Om een gezonde en stabiele organisatie te zijn en te blijven, moet de basis altijd op orde zijn. Dus kwaliteit van zorg en een gezonde (financiële) bedrijfsvoering.

Vakmanschap & vertrouwen:

We werken vanuit een cultuur van vakmanschap en vertrouwen. Dat betekent dat medewerkers vanuit hun professionele expertise handelen en daar ook op bevraagd mogen worden. Het betekent samen een open gesprek en discussie aan kunnen gaan, zonder een gevoel van onveiligheid te ervaren. Vragen kunnen stellen zonder oordeel en echt oprecht kunnen luisteren naar elkaar.

3.2 Visie op begeleiding

Vanboeijen is een cliëntgerichte organisatie. Wij gaan uit van de mogelijkheden, wensen, dromen en talenten van onze cliënten. We werken samen in de driehoek cliënt, ouder/verwant en (persoonlijk) begeleider. Het samen verantwoordelijk zijn is hier het belangrijkste uitgangspunt. Wonen, werken, vrije tijd en nachtzorg worden binnen de 24-uurszorg georganiseerd.

Cliënt centraal

Bij Vanboeijen staat het leven van de cliënt, ‘het hebben van invloed op je eigen leven’, centraal. De ervaren kwaliteit van leven van de cliënten is het uitgangspunt voor de uitvoering van de ondersteuning en begeleiding. Cliënten hebben hun eigen vragen, dromen, wensen en talenten. Datgene wat de cliënt kan of wil wordt binnen de mogelijkheden van Vanboeijen waargemaakt. 

We doen dit binnen goede woonlocaties, met werk of dagbesteding dat aansluit op de vraag van de cliënten en hen uitdaagt en prikkelt in hun eigen ontwikkeling. Voorwaarden om deze zorg en ondersteuning te verlenen zijn krachtige teams waarin multidisciplinair wordt samengewerkt met alle behandeldisciplines die we in huis hebben. 

Op locatie worden met elkaar keuzes gemaakt, het eigen werk georganiseerd en de best passende oplossingen gevonden. Dit alles binnen duidelijke spelregels en afspraken. Afspraken die belangrijk zijn op het gebied van wet- en regelgeving en die belangrijk zijn voor de professionaliteit en de (financiële en zorg-) continuïteit van Vanboeijen.

De teams en locaties worden ondersteund door collega’s van de afdeling ABC (Advies, Behandeling en Consult). Hierin zijn onder andere de volgende disciplines vertegenwoordigd: arts verstandelijk gehandicapten, tandartsen, mondhygiënisten, verpleegkundigen, gedragskundigen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeut, logopedisten en geestelijk verzorgers. En verder zijn er de ondersteunende afdelingen kwaliteit, financiën, HR, communicatie, facilitair, vastgoed en informatievoorziening. Zij ontzorgen, faciliteren, adviseren en helpen begeleiders, zorgmanagers en locaties.

Waar nodig wordt, om aan de vraag van de cliënt te voldoen, naast interne ondersteuning ook externe ondersteuning ingezet, bijvoorbeeld van het CCE of andere kennisinstituten.

Vakmanschap en vertrouwen

Voor het leveren van kwalitatief goede zorg, gebaseerd op de vraag van onze cliënten, zijn medewerkers nodig die zich vanuit vakmanschap en vertrouwen met passie en bevlogenheid inzetten voor Vanboeijen. Medewerkers zijn toegerust om hun professie en taken uit te voeren en zijn in staat om te reflecteren op de professionele uitoefening van hun vak. Ze kunnen workshops, scholing en trainingen volgen die aansluiten bij de vraagstukken op locatie en relevante thema’s binnen Vanboeijen. De persoonlijk begeleider is binnen de driehoek vanuit het totale team een belangrijke sleutelfiguur in de ondersteuning van de cliënt, in het contact met de ouder/verwant en het eerste aanspreekpunt van de woning/dagbestedingslocatie. De persoonlijk begeleider begeleidt het volledige zorgproces en -systeem van de cliënt, is een goede communicator en bouwt in zijn/haar werk continu aan een goede relatie met alle betrokkenen. De persoonlijk begeleider kijkt niet òf maar hoe de dromen, wensen en talenten van de cliënt zo goed mogelijk invulling kunnen krijgen.

Gevarieerd ondersteuningsaanbod

Vanboeijen is dé specialist in complexe ondersteuningsvragen voor mensen met een verstandelijke beperking. We staan erom bekend en willen dat ook zijn. Cliënten uit heel Nederland kunnen bij Vanboeijen terecht. Het ondersteuningsaanbod is breed en gevarieerd. Vanwege de grote verscheidenheid in aanbod kunnen veranderende cliëntwensen op het gebied van wonen, werk-, dag- en vrijetijdsbesteding binnen Vanboeijen adequaat ingevuld worden. Op die manier biedt Vanboeijen ontwikkelperspectief voor haar cliënten.

Voor cliënten met een meervoudige beperking en gedragsproblematiek (moeilijk verstaanbaar gedrag) die veel ondersteuning nodig hebben, biedt Vanboeijen beschut en beschermd wonen in een ‘gewone’ wijk. We noemen dit ook wel ‘veilig wonen’. Voor de ouder wordende cliënten met bijkomende somatische en/of psychogeriatrische problematiek is er specifieke verpleeghuiszorg georganiseerd.

Vanboeijen heeft twee eigen gezondheidscentra (in Assen en Meppel). Hier wordt de volledige (para)medische eerstelijnsondersteuning die de cliënten nodig hebben geboden. Van dit aanbod kunnen cliënten van Vanboeijen, maar ook externe cliënten (poliklinisch) gebruik maken.

Er zijn allerlei voorzieningen en recreatiemogelijkheden die gericht zijn op integratie in de wijk, buurt en meedoen in en met de samenleving. Op Park Diepstroeten (Assen) en Het Erf (Meppel) heeft Vanboeijen publiek toegankelijke zwembaden, dierenboerderijen, belevingstuinen, kerkgebouwen en grand cafés. Vanboeijen biedt hierin win-win situaties met gemeenten, werkt samen met andere organisaties en is altijd op zoek naar kansen in samenwerking met particulieren en het bedrijfsleven.

Bij Vanboeijen is iedereen welkom, ongeacht identiteit en levensbeschouwing. Er is ruimte voor bezinning en voor het uitoefenen van ieders geloof. Vanboeijen heeft twee eigen (multifunctionele) pastorale centra waar zondagsvieringen, sfeervieringen, uitvaarten en gespreksgroepen worden georganiseerd.

3.3 Kerngegevens

  2017     2016  
Zorgproductie (in fulltime cliënt) % Ftc   % Ftc
           
Verblijf intramuraal 93,83% 699   94,00% 703
Verblijf volledig pakket thuis 2,42% 18   3,50% 26
Verblijf overige financiering 3,36% 25   2,10% 16
Verblijf crisisopvang 0,40% 3   0,40% 3
    745     748
           
Omzet per categorie % (x € 1.000)   % (x € 1.000)
           
Verblijf WLZ 93,10% 79.817   92,60% 78.563
WMO en Jeugdzorg 1,06% 913   0,70% 571
Zorg met PGB financiering 2,19% 1.875   2,20% 1.864
Overige zorg 2,29% 1.961   2,50% 2.119
Overige inkomsten 1,36% 1.162   1,40% 1.160
    85.728     84.836
           
Personeel          
Medewerkers in dienst per ultimo 2017   1.562     1.737
Aantal fte in dienst per ultimo 2017   1.043     1.008

3.4 Medezeggenschap en toezicht

Medezeggenschap van cliënten en verwanten

Bij Vanboeijen wordt in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen; de WMCZ, de medezeggenschap van cliënten vormgegeven middels de centrale bewonersraad (CBR) en de medezeggenschap van verwanten in de centrale verwantenraad (CVR). Naast de taken in het kader van de WMCZ fungeert de CVR ook als centrale organisatie en steunpunt voor de lokale (mede)zeggenschap en is er voor de locale (mede)zeggenschap een methodiek ontwikkeld die ingezet kan worden om de (mede)zeggenschap op locatie te verstevigen.

Centrale bewonersraad

De CBR heeft in december 2017 een gelijkwaardige positie in de statuten van Vanboeijen verkregen als de CVR waardoor Vanboeijen nu formeel twee cliëntenraden heeft. De CBR komt wekelijks bijeen voor overleg en één keer in de maand heeft de CBR overleg met de bestuurder. Naast de CBR zijn er themagroepen waarin verschillende cliënten participeren. Een themagroep werkt actief en concreet aan een (actueel) onderwerp dat cliënten heel direct raakt. Hierbij gaat de groep op zoek naar ervaringen binnen en buiten Vanboeijen, van cliënten en van anderen. Om uiteindelijk een advies uit te brengen aan de bestuurder waar Vanboeijen mee aan de slag kan. De CBR heeft daarnaast maandelijks overleg met de een aantal leden van de CVR waarin afstemming plaatsvindt over de onderwerpen die spelen. Voor de achterban; de cliënten van Vanboeijen, organiseert de CBR onder andere 'Doe mee'-middagen en brengt de CBR een nieuwsfits uit.

Centrale verwantenraad 

Alle vertegenwoordigers van bewoners/deelnemers zijn lid van de CVR. Uit de leden wordt een bestuur van acht mensen gekozen. De centrale verwantenraad denkt en praat mee met de bestuurder. De CVR binnen Vanboeijen is zeer actief. Per jaar zijn er zes formele vergaderingen met de bestuurder. Naast de formele vergaderingen organiseert de CVR twee maal per jaar in het voorjaar en in het najaar een bijeenkomst voor de achterban waarin belangrijke onderwerpen die spelen binnen Vanboeijen aan de orde komen. In 2017 heeft de CVR ook een inhoudelijke themabijeenkomst georganiseerd voor de achterban over Kwaliteit van Leven en de domeinen van Schalock. De leden van de CVR hebben hun eigen aandachtsveld, nemen deel aan commissies, zijn aanspreekpunt voor locale medezeggenschap en zeer betrokken bij de ontwikkelingen binnen Vanboeijen.

De medezeggenschap van medewerkers

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MZR) bestaat uit 13 gekozen medewerkers, ondersteund door de ambtelijk secretaris. In de medezeggenschapsraad bespreken de leden samen met de bestuurder belangrijke onderwerpen die de medewerkers en de organisatie aangaan. De medezeggenschapsraad komt iedere twee weken bijeen en heeft in 2017 elf keer een formele overlegvergadering met de bestuurder gehad. Daarnaast overlegde een delegatie van de medezeggenschapsraad één keer per kwartaal met de afdeling P&O/HR over onderdelen van het personeelsbeleid en kwaliteit. Een andere delegatie sprak elk kwartaal met de directeur bedrijfsvoering over financieel gerelateerde onderwerpen. Met de programmamanager werd één keer per twee maanden de stand van zaken rondom de diverse projecten doorgenomen. Om verbinding te houden met de achterban legt de medezeggenschapsraad werkplekbezoeken af, hierdoor ontstaat er meer zicht op wat er speelt op de locaties en of er organisatie brede thema’s spelen. Bij belangrijke adviesaanvragen houdt de medezeggenschapsraad achterbanraadplegingen.

Raad van Toezicht - Commissie Kwaliteit en Veiligheid

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) richt zich als toezichthouder met name op de besturing van de organisatie, de kwaliteit van zorg en ondersteuning, het bestuurlijk perspectief en de voortgang van processen en risico’s. Naast de informatie die de Raad van Toezicht verkrijgt van de bestuurder, laat de Raad van Toezicht zich informeren door anderen. Onder andere door in gesprek te gaan met de CBR, CVR en MZR en ook door het afleggen van werkbezoeken en het bijwonen van bijzondere evenementen bij Vanboeijen zoals het wensengala, het kennisfestival en de eindejaarsontmoeting.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht is in 2017 een commissie Kwaliteit en Veiligheid geformeerd. De algemene taak van de commissie Kwaliteit en Veiligheid is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het specifieke terrein van de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg binnen Vanboeijen. Kwaliteit betreft de inhoud van zorg  en de wijze waarop de zorg wordt verleend. Veiligheid betreft naast risico’s van zorgverlening aan de cliënt, ook risico’s met betrekking tot arbeidsomstandigheden, voeding etc.  De commissie Kwaliteit en Veiligheid komt tot een evenwichtige reflectie op basis van de meetbare en merkbare kant van kwaliteit en veiligheid. De commissie Kwaliteit en Veiligheid komt eens per kwartaal bijeen met de bestuurder en rapporteert vervolgens zijn bevindingen aan de Raad van Toezicht. Daarnaast zullen de leden van de commissie Kwaliteit en Veiligheid in 2018 bezoeken aan locaties brengen in de vorm van een miniatuur. De Raad van Toezicht draagt in zijn geheel de verantwoordelijkheid van het toezicht op kwaliteit en veiligheid van Vanboeijen.

Zie bijlage A voor het organogram van Vanboeijen.

3.5 Klachten

In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)  heeft Vanboeijen een klachtenregeling en een eigen klachtenfunctionaris. Vanboeijen is aangesloten bij de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe (IPKC) en is lid van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

De cliënt kan een beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon die sinds de zomer van 2017 wordt ingezet via de LSR. Op alle locaties zijn informatiefolders verspreid om het melden van een klacht of een signaal van ontevredenheid toegankelijker te maken. Speciaal voor cliënten zijn de klachtenregeling en het proces vertaald in een infographic en in een pictodocument.