Samenvatting

Voor de snelle lezer

Vanboeijen ondersteunt en begeleidt in en om Drenthe meer dan 800 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en een complexe ondersteunings- en begeleidingsvraag. Circa 750 hiervan wonen ook bij Vanboeijen en ruim 70 clienten werken of hebben dagbesteding bij Vanboeijen. Dit doen we met ruim 1550 gedreven en enthousiaste medewerkers die zich hiervoor dagelijks inzetten. Daarnaast zetten ruim 700 vrijwilligers zich belangeloos in voor de bewoners en cliënten die bij ons wonen en werken. Vanboeijen heeft ruim 100 woon-, werk- en dagbestedingslocaties.

De missie van Vanboeijen is: Wij geloven erin dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging Goed leven - Mooi werk - Met elkaar.

De maand april 2017 is door de bestuurder aangemerkt als het moment waarop de belangrijkste knelpunten voor Vanboeijen waren opgelost zodat er ruimte ontstond voor het door ontwikkelen van de organisatie. De richting hiervan is uitgewerkt in het ontwikkelverhaal van Vanboeijen.

Om te werken aan dit ontwikkelperspectief heeft Vanboeijen een programma voor 2017-2018 met 10 projecten gestart. Thema van het programma is 'Thuis en op het werk bij Paulien, Ahmed en Dinie...' met als doel bouwen aan de bedoeling van Vanboeijen: wonen, werken en vrije tijd voelt thuis voor elke cliënt waar het schoon, gezellig en veilig is.

Doel van het programma is:

 • Beter aansluiten bij de leefwereld van de cliënt
 • Beter samenwerken
 • De basis op orde brengen

Bij Vanboeijen staat het leven van de cliënt, ‘het hebben van invloed op je eigen leven’, centraal. De ervaren kwaliteit van leven van de cliënten is het uitgangspunt voor de uitvoering van de ondersteuning en begeleiding. Cliënten hebben hun eigen vragen, dromen, wensen en talenten. Datgene wat de cliënt kan of wil wordt, binnen de mogelijkheden die Vanboeijen heeft, waargemaakt.

Samenwerken is essentieel. De samenwerking tussen een cliënt, zijn familie en de medewerker noemen we: 'Werken in de driehoek'. Samenwerken aan goede zorg, die meebeweegt met het leven. Voor iedere cliënt op een manier die bij hem en zijn ouders/verwanten aansluit. Deze stevige basis van samenwerking en ondersteuning maakt het voor bewoners mogelijk hun (eigen) leven te leven en zich te ontwikkelen.

Het locatieoverleg is van onschatbare waarde en heeft een belangrijke rol op iedere locatie. Een plek en samenwerking van ouders/verwanten om met de (persoonlijk) begeleider en zorgmanager mee te praten en na te denken over de dagelijkse gang van zaken op de locatie waar hun kind of verwant verblijft.

Het persoonlijk plan staat in het centrum van de driehoek. De uitkomst en het resultaat van het gesprek en de samenwerking met cliënt, ouder­­/verwant en (persoonlijk) begeleider is het persoonlijk plan.

Speerpunten van het persoonlijk plan zijn:

 • De cliënt staat centraal
 • Het is multidisciplinair
 • Het is overzichtelijk
 • Het is toegankelijk

Het afgelopen jaar is PlanCare 2 gefaseerd geïmplementeerd bij alle locaties van Vanboeijen. Naast het nieuwe elektronisch cliënten dossier (ECD) heeft ook het persoonlijk plan een andere vorm gekregen.

Meten is weten, en de verhalen van onze cliënten geven betekenis aan de resultaten. Om erachter te komen waar Vanboeijen in kan verbeteren is het belangrijk om de ervaringen van de cliënten en hun verwanten te vragen. Uit het cliënttevredenheidsonderzoek in 2015 zijn sterke- en verbeterpunten naar voren gekomen.

Er zijn veel sterke punten aan het licht gekomen:

 • Cliënten zijn tevreden over de ondersteuning en begeleiding die zij krijgen van hun begeleiders. Ze voelen zich serieus genomen en er wordt naar ze geluisterd 
 • Cliënten voelen zich veilig
 • Cliënten zijn tevreden over werk- en dagbesteding

Ook zijn er verbeterpunten naar voren gekomen:

 • Zeggenschap en eigen regie van de cliënt
 • Activiteiten in de buurt
 • Communicatie bij ontevredenheid
 • Cliënten willen beter begrijpen wat er in hun eigen persoonlijk plan staat en willen daarover meepraten

In de jaren na de uitvoering van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn de bestuurder en de directieleden op verschillende manier in gesprek gegaan met cliënten, verwanten en medewerkers. Regelmatig leggen zij bezoeken af aan locaties om cliënten, verwanten en medewerkers te vragen naar wat er speelt, hoe en gaat en wat er beter zou kunnen. De bestuurder organiseert daarnaast high tea's met medewerkers om te luisteren naar hun ervaringen en verhalen, met als doel om met elkaar te werken aan verbetering en innovatie.

Vanboeijen werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van haar begeleiding en ondersteuning en het vergroten van de veiligheid van zowel cliënten als medewerkers. In 2017 is fors ingestoken op medicatieveiligheid, deskundigheids-bevordering omtrent o.a. het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het leren van incidenten. De kern van alles is dat de inhoud en de kwaliteit van zorg voor de cliënten centraal staat. Ons bewust zijn van de kwaliteit in onze dagelijkse ondersteuning aan cliënten is een continu proces en geldt voor iedereen binnen de organisatie van Vanboeijen. Daarop wordt nadrukkelijk gestuurd om telkens weer de ondersteuning te verbeteren, behaalde resultaten vast te houden en als organisatie niet stil te staan, maar te leren en innoveren.

Vanboeijen kent teams die uitstekend presteren en aan alle eisen voldoen rondom kwaliteit, veiligheid, gezonde werkomgeving etc. Er zijn ook teams die hier nog iets in nodig hebben. Vanboeijen heeft een eenduidige aanpak geïntroduceerd om het leren van teams vorm te geven en de voortgang hierin te monitoren; aan de hand van ‘het leertraject’.

Het leertraject heeft als doel het ontwikkelen van krachtige teams bij Vanboeijen. Een krachtig team betekent dat op locatie gezamenlijk keuzes gemaakt worden en heeft als belangrijkste uitgangspunten:

 1. Aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft en niet wat wij aanbieden (cliënt gestuurd);
 2. De medewerkers in hun kracht;
 3. De totale ondersteuning is faciliterend, vragend, adviserend en dienstverlenend.

Op organisatieniveau is gereflecteerd op wat de klant van ons vraagt en doelen gesteld voor wat volgens haar beter moet:

 • Beter aansluiten bij de vraag van de cliënt
 • Beter samenwerken in de driehoek
 • Basis beter op orde

Reflectie op locatieniveau was binnen Vanboeijen tot op heden geen vanzelfsprekend proces. Daarom is dit als thema in het ontwikkelverhaal opgenomen. Vanaf 2018 zal eerst op kleine schaal, en vervolgens van daaruit over de hele organisatie, de methode reflectieve praktijk worden toegepast.

Zorgmanagers hebben, vanaf de start van hun nieuwe functie in april 2017, analyses gemaakt van hun locaties. Deze analyses geven inzicht in de kwaliteit en veiligheid per locatie en de kwaliteit van het team-functioneren alsmede de stand van zaken op het gebied van bedrijfsvoering. Ieder team heeft een eigen jaarplan ingevuld in de Betekeniskaart, waarin beschreven staat waar zij aan gaan werken en wat zij daarvoor nodig hebben.

De reflecties door Vanboeijen en door de teams komen grotendeels overeen. Dit komt tot uiting in de doelstellingen van de organisatie, ten opzichte van de doelstellingen die de teams zichzelf hebben gesteld. Verschillen zitten in de prioritering. De organisatie richt haar doelstellingen op inhoudelijke doorontwikkelingen. De teams richten zich meer op operationeel niveau, zoals de teams op orde en verbetering van de samenwerking. De kern komt overeen: 'het beste voor onze cliënt'.